ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВЕТЕРАНИ ВІЙСЬКОВОЇ КОНТРРОЗВІДКИ УКРАЇНИ» (надалі Організація) – є добровільною, неприбутковою громадською організацією, створеною згідно Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», чинного законодавства України, що регулює правові відносини в сфері діяльності об’єднань громадян, для задоволення та захисту законних інтересів її членів.

1.2. Організація здійснює свою діяльність на основі принципів законності, прозорості, відкритості та публічності, самоврядності, добровільності, спільності інтересів, рівності прав та відсутності майнового інтересу його членів. Всі основні питання статутної діяльності Організації повинні вирішуються на Загальних зборах всіх членів або представників членів об’єднання.

1.3. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, необхідні печатки, штампи, бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються рішенням Правління Організації. Символіка реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.4. Організація в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про громадські об`єднання», міжнародними Конвенціями, ратифікованими Верховною Радою України, чинним законодавством України, а також цим Статутом.

1.5.  Найменування Організації українською мовою:
1.5.1. Повне: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВЕТЕРАНИ ВІЙСЬКОВОЇ КОНТРРОЗВІДКИ УКРАЇНИ».
1.5.2. Скорочене: ГО «ВВК УКРАЇНИ».

1.6. Назва Організації англійською мовою:
1.6.1. Повна: VETERANS OF MILITARY COUNTERINTELLIGENCE OF UKRAINE OF UKRAINE.
1.6.2. Скорочена: VMC OF UKRAINE.

ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА

 3.1. Членство в Організації є індивідуальним та почесним. Положення про членство в Організації затверджується загальними зборами.

3.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України незалежно від національності, віросповідання, політичних переконань, які досягли 14-річного віку і є: ветеранами військової контррозвідки України, інших правоохоронних  органів, Збройних Сил України, інших військових законно утворених  формувань, учасниками АТО, членами їх сімей, діючими військовослужбовцями, службовцями  силових структур, громадянами – членами Організації, що визнають статут Організації та беруть участь у її діяльності.

3.3. До Організації можуть бути прийняті інші особи, які внесли вагомий внесок у виконання її статутних завдань.

3.4. Почесними членами організації можуть бути громадяни України, які зацікавлені в досягненні статутних цілей Організації, беруть активну участь у її діяльності, надають матеріальну підтримку її діяльності, здійснюють фінансування заходів Організації.

Надання статусу Почесного члена здійснюється відповідно до Положення про почесне членство, яке затверджується Правлінням Організації.

3.5. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

3.6. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі письмової заяви в якій надається згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства. Заява подається до керівного органу Організації разом з квитанцією про сплату вступного внеску, розмір якого кандидат в члени Організації визначає самостійно. Далі заява про вступ в Організацію розглядається Правлінням Організації або Загальними зборами Організації, рішення приймається у відповідності із Статутом Організації.

3.7. На підставі позитивного рішення про прийняття особи в члени Організації Виконавчим органом організації вноситься відповідний запис у Реєстр членів Організації не пізніше ніж через один місяць після рішення про прийняття особи в члени Організації.

3.8. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Організації та посвідченням Організації.

 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

3.10. Члени Організації мають право:

– брати участь у діяльності (заходах і програмах) Організації та її відокремлених підрозділів відповідно до Статуту;
– обирати та бути обраними до складу керівних та контрольних органів Організації;
– вносити на розгляд керівних органів Організації пропозиції з питань її діяльності, а також вільно, з додержанням встановленого регламенту, обговорювати на зборах, засіданнях статутних органів Організації питання, що стосуються її діяльності;
– оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
– користуватися всіма видами творчої, консультаційної, методичної, правової та іншої допомоги, що може надавати Організація своїм членам;
– публікувати свої творчі напрацювання у виданнях Організації;
– одержувати інформацію від Організації щодо її діяльності;
– звертатись до Організації та її органів про надання допомоги у захисті своїх законних прав та інтересів;
– вільно вийти з Організації.

3.11. Члени Організації зобов’язані:

– дотримуватися вимог Статуту Організації, рішень її керівних органів;
– брати активну участь у діяльності Організації, сприяти вирішенню статутних завдань Організації своїми трудовими, інтелектуальними, фінансовими і технічними ресурсами;
– діяти відповідно до мети діяльності та завдань, визначених Статутом, утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди законним інтересам Організації та її членів;
– своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації.