ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВЕТЕРАНИ ВІЙСЬКОВОЇ КОНТРРОЗВІДКИ УКРАЇНИ»

Відповідно до положень 4-го розділу Статуту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВЕТЕРАНИ ВІЙСЬКОВОЇ КОНТРРОЗВІДКИ УКРАЇНИ»

 Органами управління і контролю організації є:

Загальні збори;
Правління;
Ревізійна комісія.

Вищим керівним органом організації є Загальні збори.

Чергові Загальні збори скликаються Правлінням організації не менше одного разу на рік.

Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу Правління, Ревізійної комісії або не менш ніж десять відсотків членів організації.

До виключної компетенції Загальних зборів організації належить:

 – затвердження Статуту, внесення до нього змін і доповнень;
– визначення пріоритетних напрямків діяльності;
– визначення принципів формування та використання майна організації;
– затвердження розмірів, порядку та строків сплати членських внесків, а також інших відрахувань на користь організації;
– прийняття рішення про припинення діяльності та реорганізацію організації;
– обрання членів правління організації; заслуховування та затвердження звітів Правління, Голови Правління та Ревізійної комісії про діяльність організації;
– затвердження фінансового плану діяльності (бюджету) Організації на рік;
– затвердження планів діяльності та звітів Правління та Ревізійної комісії організації, інших документів;
– здійснення інших повноважень, передбачених Статутом організації.

Виконавчим органом управління громадської організації є Правління, очолюване КерівникомГоловою Правління.

Члени Правління обираються Загальними зборами з числа членів організації строком на один рік.

Правління організації:

 – розробляє основні напрямки роботи організації, які затверджуються Загальними зборами;
– координує виконання поточних та перспективних планів діяльності організації;
– розробляє і подає на затвердження Загальних зборів організації внутрішні нормативні документи організації, зміни та доповнення до них;
– затверджує річний звіт організації та подає його на розгляд Загальним зборам;
– приймає членів до організації;
– в межах затвердженого Загальними зборами бюджету організації, затверджує принципи використання коштів та штатний розклад організації;
– скликує чергові і позачергові Загальні збори та проводить роботу по їх підготовці;
– приймає рішення про виключення членів з організації;
– затверджує символіку, положення про символіку організації;
– організовує контроль за діяльністю створених організацією організацій, установ і підприємств;
– розглядає і вирішує інші питання діяльності організації, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та випливають з чинного законодавства, цього Статуту та рішень вищого органу організації.

Голова Правління представляє організації у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, з вітчизняними та іноземними підприємствами, установами та організаціями, виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства.

Голова Правління обирається Загальними зборами організації строком на один рік.

Ревізійна комісія діє у складі 3-х осіб, які обираються Загальними зборами організації на термін, визначений Загальними зборами.